<< atgal į sąrašą

Aukštos kvalifikacijos darbininkas

Nekvalifikuotas darbas Vilnius • Atliekant darbus, užtikrina Muziejaus pastatų ir patalpų priežiūrą pagal darbų saugos, gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
• pagal poreikį, atlieka patalpų einamojo remonto darbus (turėti bent minimalius darbo su vidaus apdaila įgūdžius);
• esant poreikiui, gamina medinius dirbinius arba medines konstrukcijas (turėti bent minimalius darbo su medžiu/medienos plokštėmis įgūdžius);
• vykdo Muziejaus turimų patalpų, pastatų ir jų teritorijos priežiūrą;
• užtikrina tvarkingą naudojamų įrankių bei įrenginių eksploataciją, jų gerą techninę būklę;
• atlieka nesudėtingus statybos remonto darbus lauke ir viduje;
• vykdo pastato, saugyklų, pagalbinių patalpų techninę priežiūrą;
• esant poreikiui, vykdo eksponatų transportavimą;
• esant poreikiui, padeda rinkinių saugotojams bei restauratoriams pakuojant ir išpakuojant eksponatus;
• įgyvendina ekspozicijos ir laikinųjų parodų techninį įrengimą;
• paruošia patalpas (atveža ir sustato kėdes, sumontuoja sceną ir pan.) prieš renginius, sutvarko patalpas įvykus renginiams;
• tvarko interjerą, perstatinėja baldus, paruošia patalpas valymo darbams;
• saugo ir tinkamai naudoja Muziejaus turtą;
• sudaro sąlygas ir įgyvendina taupų ir ekonomišką darbo medžiagų, Muziejaus inventoriaus, įrankių ir įrengimų naudojimą;
• savarankiškai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlieka pavestą darbą;
• saugo Muziejaus inventorių, įrankius ir įrengimus;
• informuoja darbdavį pakitus darbo procesui apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
• sudaro sąlygas ir įgyvendina priemones taupiam medžiagų išteklių naudojimui;
• nutraukus darbo santykius, Muziejaus administracijai perduoda visą dokumentaciją ir materialines vertybes, perdavimą įforminant atskiru perdavimo-priėmimo aktu;
• laikosi darbo drausmės, darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
• žino, kur darbo vietoje yra gaisro gesinimo priemonės ir moka jomis naudotis;
• užtikrina švarą ir tvarką darbo patalpose.
• turėti 18 metų;
• turėti vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
• mokėti valstybinę kalbą;
• turėti bent metus darbo patirties;
• mokėti skaityti nesudėtingus techninius brėžinius, naudotis darbui būtinais įrankiais ir individualiomis saugos priemonėmis;
• išmanyti saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, krovinių kėlimo rankomis ir gaisrinės saugos taisykles;
• neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šio pobūdžio pareigas;
• turėti kvalifikacijos pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti aukštalipio, santechniko, staliaus arba elektriko darbus.

Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Prašymų teikimo modulį pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas.
Vidurinis 1 metai 728 €