<< atgal į sąrašą

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

Vadovavimas Vilnius • Planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
• Pagal kompetenciją teikia su Bibliotekos funkcijų vykdymu susijusią teisinę informaciją ir konsultacijas, rengia veiklą reglamentuojančius dokumentus;
• Savo kompetencijos ribose organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, tvarko ir saugo jų dokumentaciją, konsultuoja Bibliotekos viešųjų pirkimų iniciatorius ir organizatorius viešųjų pirkimų klausimais;
• Organizuoja Bibliotekos turimų pastatų ir patalpų priežiūrą, eksploatavimą ir remontą;
• Organizuoja ir kontroliuoja Bibliotekos ir jos padalinių ūkio ir bendrųjų reikalų aprūpinimą ir valdymą;
• Užtikrina ir kontroliuoja racionalų tarnybinio transporto panaudojimą ir priežiūrą;
• Tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, atsako už jų teisingą eksploataciją ir saugumą, nurašymą bei apsaugą, dalyvauja inventorizuojant Bibliotekos materialines vertybes;
• Teikia siūlymus ir rekomendacijas dokumentų valdymo sistemos klausimais, organizuoja ir užtikrina sėkmingą dokumentų valdymo sistemos įgyvendinimą;
• Atsako už Bibliotekos priešgaisrinę saugą, užtikrina, kad būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
• Vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
• Tvarko su Bibliotekos ir jos padalinių ūkine veikla susijusias patalpų remonto, priežiūros, inžinerinių sistemų eksploatacijos, patalpų nuomos, panaudos ir kitas sutartis, rengia atliktų darbų priėmimo aktus;
• Rengia susijusių su Bibliotekos ūkine veikla, autotransporto naudojimu, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrine sauga, viešaisiais pirkimais, taisyklių, nuostatų, reglamentų ir kitų dokumentų projektus, juos derina su atitinkamomis organizacijomis.
• Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
• Turėti ne mažesnę kaip 2 m. teisinio darbo patirtį;
• Turėti ne mažesnę kaip 1 m. vadovaujamo darbo patirtį;
• Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo bei sutarčių teisę, viešuosius pirkimus, duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su kuruojamomis sritimis;
• Turėti vairuotojo teises (B kategorija).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą.
Aukštasis 1 metai • Darbą draugiškoje, „nevaldiškoje“, klientu besirūpinančioje komandoje, kur visos jūsų idėjos – išgirstamos ir vertinamos;
• Galimybę bent maža dalele pakeisti pasaulį – biblioteka „jaunėja“, auga ir tobulėja, plečia klientų ratą, renovuoja pastatą, keičia įvaizdį – jūsų iniciatyva mums be galo reikalinga!
koef. 7,80-8,80 €