<< atgal į sąrašą

Aptarnavimo skyriaus vyresnysis specialistas

Paslaugos Vilnius Policijos departamentas kviečia prisijungti - ieškome Turto valdymo valdybos Aptarnavimo skyriaus vyresniojo specialisto, kurio paskirtis - vykdyti kurjerių veiklos, Paslaugų valdymo informacinės sistemos Siuntų apskaitos modulio administravimo ir transporto priemonių pardavimo aukcionų organizavimo funkcijas.
FUNKCIJOS
1. atlieka Modulio administratoriaus funkcijas;
2. sudaro tinkamiausius kurjerių važiavimo maršrutus, nuolat ir operatyviai juos atnaujina, vertina papildymų būtinumą ir esant pagrįstam poreikiui papildo arba keičia maršrutus;
3. organizuoja ir planuoja efektyviausią dienos maršrutą, kuriuo bus gabenami dokumentai ir kiti daiktai pagal poreikį (bešeimininkis, konfiskuotas turtas, daiktiniai įrodymai, radiniai, tarnybinė uniforma, ūkio prekės ir kita);
4. užtikrina siuntų perdavimą gavėjams, prireikus Modulyje keičia siuntų apibūdinimus, gavėjus;
5. vykdo naujų punktų kūrimą Modulyje, darbuotojų priskyrimus punktams, punkto darbuotojų keitimus, punkto adresų keitimus;
6. konsultuoja policijos įstaigų atsakingus darbuotojus Modulio naudojimo klausimais, sprendžia iškilusias problemas;
7. vykdo bendradarbiavimo susitarimų su ne policijos įstaigomis dėl kurjerių paslaugų teikimo priežiūrą, aktualios informacijos teikimą bendradarbiaujančioms šalims;
8. pagal kompetenciją rengia raštus įstaigoms, savivaldybėms ir kitoms institucijoms dėl kurjerių transporto priemonių stovėjimo ir leidimų įvažiuoti į teritorijas išdavimo;
9. atlieka bendradarbiavimo su ne policijos įstaigomis paslaugų plėtimo poreikio analizę, teikia pasiūlymus dėl bendro Modulio kūrimo ir, jei reikia, inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų rengimą, derinimą;
10. administruoja Informacinių technologijų bei ūkinių paslaugų savitarnos svetainėje registruotas transporto priemonių administravimo užklausas, paskirsto užduotis kurjeriams ir kontroliuoja jų vykdymą;
11. vykdo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir policijos įstaigų (centralizavus aptarnavimo (administravimo) padalinių funkcijas ‒ Policijos departamento padalinių) pripažintų tolesnei eksploatacijai netinkamų (negalimų) naudoti transporto priemonių pardavimą elektroniniame aukcione ir yra Elektroninio aukciono organizatorius;
12. Elektroninio aukciono organizatorius vadovaujasi Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-379 „Dėl Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
13. rengia skelbimo įdėjimo ir aukciono kainų pasiūlymų teikimo paslaugos elektroninėje erdvėje – Valstybės įmonės Registrų centro svetainėje www.evarzytynes.lt – viešųjų pirkimų paraiškas ir technines specifikacijas, sudaro sutartis;
14. atlieka transporto priemonių rinkos vertės nustatymo paslaugų pirkimus, rengia dokumentus dėl transporto priemonių pradinės aukciono kainos nustatymo;
15. organizuoja, planuoja ir derina policijos įstaigų padalinių, atsakingų už transportą, darbuotojų veiksmus fiziškai apžiūrėti parduodamas aukcione transporto priemones potencialiems pirkėjams;
16. organizuoja parduotų aukcione transporto priemonių perdavimą naujiems savininkams ir dokumentacijos sutvarkymą;
17. pateikia Policijos departamento Buhalterinės apskaitos valdybai parduotų transporto priemonių atsiskaitymo ir apskaitos dokumentus;
18. suformuoja ir pateikia Policijos departamento Turto valdymo valdybai aukcione parduotų transporto priemonių ataskaitas;
19. tvarko priskirto turto duomenis atsakingo asmens modulyje;
20. tvarko transporto priemonių duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje;
21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriui keliami tikslai.
REIKALAVIMAI
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius automobilių transporto eksploatavimą;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniais paketais, kompiuterinėmis duomenų įvesties ir apdorojimo sistemomis bei kita dokumentų dauginimo ir skaitmeninimo įranga;
4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų (įskaitant elektroninius) rengimo ir derinimo tvarką;
5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.
Aukštesnysis Atlyginimas (neatskaičius mokesčių) nuo 1097,40 Eur, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).
Kontaktinis asmuo į kurį galima kreiptis dėl papildomos informacijos: PD AS Transporto poskyrio vedėjas Raimundas Šapoka, tel. +370 683 10 290,(8 5) 271 9977, el. p. raimundas.sapoka@policija.lt
Kviečiame dalyvauti.
1097 €